Info

Oplysninger om ejerforhold, forsikring mv.

Advokatfirmaet Søren Eriksen, cvr.nr.40505296 er ejet af advokat Søren Eriksen.

Advokat Søren Eriksen er beskikket af Justitsministeriet, og er medlem af Det Danske Advokatsamfund samt Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Advokatfirmaet Søren Eriksen er ansvarsforsikret hos CNA Insurance Company police nr. FOR0005

Advokat Søren Eriksen er underlagt retsplejelovens § 126 om god advokatskik samt Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, herunder advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af hvervet som advokat, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside. Klager over advokaters adfærd og salærberegning behandles ad Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Yderligere oplysninger kan findes på nævnets hjemmeside.

Hvad koster en beskikket forsvarer    

Salæret til en beskikket advokat i en straffesag fastsættes af retterne i Danmark ud fra såkaldt vejledende salærtakster. Du kan se taksterne her. Det fremgår af taksterne, at salæret fastsættes med udgangspunkt i en timesats på 1.775 kr. + moms (i alt 2.218,75 kr.). Salæret betales foreløbigt af statskassen. Hvis politiet frafalder sagen mod dig (påtaleopgives) inden sagen kommer i retten, eller hvis du bliver frifundet, skal du ikke selv betale salæret. Hvis du findes skyldig, bliver salæret efterfølgende opkrævet hos dig. Ud over salæret til forsvareren vil du normalt skulle betale for udgifter til sagen, som f.eks. blodprøver, DNA-undersøgelser, lægeerklæringer mv. Der vil være mulighed for at få en afdragsordning.

I visse situationer kan Retterne helt eller delvist ophæve rejseforbeholdet, hvorved der vil være forbundet rejseudgifter mv. 

Information om persondatabeskyttelse

Efter loven har jeg pligt til at give dig oplysninger om reglerne om persondatabeskyttelse.

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Advokatfirmaet Søren Eriksen behandler dine personoplysninger for at være i stand til at håndtere den opgave, du har bedt mig udføre, eller som jeg har fået af retten. Hvis du har nogen spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte mig pr. e-mail se@eriksenadvokat.dk eller telefonisk på (+45) 5353 5014

Retsgrundlaget for min databehandling er, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, primært retsplejelovens regler. Retsgrundlaget for min behandling af dine personoplysninger udføres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvorefter ”behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er registreret som part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt”.

Oplysninger om strafbare forhold kan jeg behandle efter databeskyttelsesforordningens artikel 10 og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5.

Jeg kan endvidere behandle almindelige personoplysninger i medfør af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor den legitime interesse er, at gennemføre en effektiv og hensigtsmæssig sagsbehandling, forsvare, fastslå eller gøre et retskrav gældende, eller i øvrigt fastslå eller opnå en bestemt retstilling.

Herudover kan jeg, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, behandle personoplysninger, herunder følsomme oplysninger, på grundlag af et udtrykkeligt samtykke, eller, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, hvis behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Grundlaget for min behandling af personoplysninger kan også følge af anden lovgivning.

Personoplysninger kan, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 49, stk. 1, litra b-e, overføres til lande uden for EU/EØS i overensstemmelse hermed. Det kan være, hvis det er nødvendigt i henhold til klientbekræftelsesbrevet eller for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Personoplysninger kan også overføres til lande uden for EU/EØS, i det omfang jeg er forpligtet til dette efter gældende ret.

Kategorier af personoplysninger

Indhentelse, behandling og opbevaring af personoplysninger sker som led i den almindelige håndtering af din sag. De oplysninger der typisk kan blive indhentet, behandlet og opbevaret i relevant og nødvendigt omfang er: stamoplysninger, herunder fulde navn, cpr.nr. og folkeregisteradresse samt kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og mailadresse m.v.

Hovedparten af personoplysningerne modtager eller indhenter jeg fra domstolene, politi og anklagemyndighed, Kriminalforsorgen, øvrige offentlige myndigheder og fra dig selv.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Jeg videregiver personoplysninger som led i min juridiske bistand, når det er relevant i forhold til behandlingen af din sag og i overensstemmelse med min tavshedspligt. Videregivelse kan navnlig ske til domstolene, politi og anklagemyndighed, andre advokater samt til Kriminalforsorgen.

Jeg er underlagt oplysningspligt efter databeskyttelsesreglerne. Jeg opfylder løbende oplysningspligten i forbindelse med orientering om sagen og giver informationen, hvor jeg skønner det formålstjenligt.

Oplysningspligten kan være begrænset af lov, eller hvis afgørende hensyn til dig, øvrige interessenter, eller det offentliges interesser taler imod, eller min tavshedspligt, hvis gennemførelsen kræver en uforholdsmæssig indsats.

Jeg kommunikerer primært via telefon, e-mail og sms. Der anvendes kryptering, når jeg sender og modtager e-mails, dokumenter og andet materiale som led i den almindelige sagsbehandling. Hvis du kan modtage krypterede e-mails, vil mine e-mails til dig tillige blive sendt som sådan.

Opbevaring af dine personoplysninger

Akterne i din sag makuleres eller slettes, når jeg har afsluttet min juridiske bistand. Afgivne personoplysninger til advokatfirmaet slettes eller gøres uidentificerbare, når de ikke længere tjener det formål, hvortil de er indsamlede. 

Helt konkret afhænger periodens længde af, hvorvidt de afgivne personoplysninger medfører igangsættelse af din sag og dermed etablering af klientforholdet.

Etableres der et klientforhold, vil dine personoplysninger, herunder bl.a. klientbekræftelsesbrev, påtaleopgivelse eller dom samt salærmeddelelser fra retten blive slettet eller blive gjort uidentificerbare fem år efter sagens afslutning.

I enkelte situationer vil dine personoplysninger dog blive behandlet/opbevaret i en længere periode, såfremt formålet med den videre behandling af dine personoplysninger er foreneligt med eller identiske

med formålet.

Etableres der ikke et klientforhold vil dine personoplysninger blive slettet og gjort uidentificerbare efter 30 dage.

Samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage – så skal du bare kontakte mig.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt, ligesom der i nogle tilfælde vil være hjemmel til, at jeg kan fortsætte behandlingen på andet retligt grundlag.

Rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder vedrørende de personoplysninger jeg behandler om dig, herunder ret til indsigt, ret til berigtigelse og sletning, ret til at gøre indsigelse mod min behandling eller til begrænsning heraf, samt ret til at trække et samtykke tilbage.

Dine rettigheder kan være begrænsede, hvis der gælder konkrete undtagelser hertil, ligesom jeg kan have et andet retsgrundlag for min behandling. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk